[Archiwum] Sprzedaż wózków widłowych

06 Oct 2015, 15:13

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózków jezdniowych podnośnikowych:

 1. Wózek jezdniowy podnośnikowy spalinowy ON - RAK 1,6
 • typ: RAK 1,6
 • producent: F.U.T. Suchedniów
 • rok produkcji: 1978
 • nr fabryczny: 21727
 • udźwig: 1200 kg
 • w miejsce wideł jest zamontowana łyżka o pojemności ok. 0,1 m3
 • wózek wyrejestrowany w UDT
 • cena wywoławcza: 3 300,00 zł brutto

2. Wózek jezdniowy podnośnikowy spalinowy LPG – GPW 2510E

 • typ: GPW 2510E
 • producent: ,,ZREMB” Gliwice
 • rok produkcji: 1996
 • nr fabryczny: 131460
 • udźwig: 2300 kg
 • wysokość podnoszenia: 3,3 m
 • wózek pod nadzorem UDT
 • cena wywoławcza: 5 500,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki widłowe można oglądać od 07.10.2015 r. do 13.10.2015 r.
w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu 14.10.2015 r. w godz. 8.00-11.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych
w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. lubelskie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
Stanisław Lis - Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 81 756 14 05

Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego
- zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie
ze wzorem stanowiącym Dokument Adobe Acrobat załącznik nr 1 oraz (lub) załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (rozmiar: 76.59 kB).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem:

„OFERTA NA KUPNO WÓZKA WIDŁOWEGO typ……………”

w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, w terminie do dnia 14.10.2015 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 14.07.2015 r. o godz. 12.15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (06.10.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (06.10.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (06.10.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza