[Archiwum] Sprzedaż sprzętu wojskowego- służby żywnościowej

23 Oct 2015, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż sprzętu wojskowego wg poniższego zestawienia:

Lp.

Asortyment

Ilość (szt.)

Uwagi

1.      

Menażka

88

1 szt. zawiera
ok. Al. 380 g,

2.      

Nabierka (chochla)

8

1 szt. zawiera
ok. Al. 140 g,

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. asortyment można oglądać w dniach 26.10.2015 r. do 05.11.2015 r. w godz. 800-1400 na terenie Składnicy ARM w Lisowicach, 59-230 Prochowice, (dojazd ul. T. Kościuszki do końca).

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

 1. Pan Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy, tel. 76 859 51 10 wew. 30,
 2. Pan Zbigniew Baszak tel. 76 858 51 10 wew. 35.

Warunki udziału w przetargu:

 1. Sprzedaż asortymentu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbieranie ofert (wzór oferty w załączeniu).
 2. Złożona oferta dotyczyć powinna całości oferowanego towaru znajdującego się w danym magazynie.
 3. Oferta, która nie będzie obejmować całości towaru podlega odrzuceniu.
 4. Organizujący przetarg wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę oferowaną łączną wartość oferty bez podatku VAT.
 5. W przypadku złożenia ofert z taką samą łączną wartością oferty bez podatku VAT, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).

Informacje dotyczące złożenia oferty:

 1. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP oraz proponowaną cenę jednostkową netto zakupu.
 2. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na zakup sprzętu wojskowego” do dnia 06.11.2015 r. do godz. 1400 w siedzibie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice lub przesłać pocztą. Oferty przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert przeprowadzi komisja w dniu 06.11.2015 r. o godz. 1415 w obecności oferentów.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez Sprzedającego.

Inne postanowienia:

 1. Wydanie zakupionego asortymentu nastąpi po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na konto wskazane przez Agencję lub do kasy Składnicy w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego asortymentu własnym staraniem i na własny koszt.
 3. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny i jakościowy towaru będącego przedmiotem Umowy i nie będzie z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń od Sprzedawcy.
 4. Sprzedający nie udziela żadnych gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny i skład surowcowy zbywanego mienia oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ich wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

Plik do pobrania:

Wzór oferty przetargowej na zakup asortymentu (rozmiar: 41.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (22.10.2015)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (23.10.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (23.10.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza