[Archiwum] Sprzedaż wózka widłowego

19 Nov 2015, 10:27

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego:

Wózek podnośnikowy z napędem gazowym EAGLE 7/2,5

Rok produkcji: 1996

Silnik spalinowy: S 312 C, LPG–43 kW

Producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów

Długość wideł: 100 cm

Wysokość podnoszenia: 3300 mm (wg specyfikacji) – maszt sprawny

Nadwozie wózka: klatka

Ogumienie: 7.00-12 – 2 szt., 6.00-9 – 2 szt.

Pojazd zarejestrowany w UDT.

Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji.

Cena wywoławcza: 4 000,00 brutto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek widłowy można oglądać od 26.10.2015 r. do 02.11.2015 r.
  w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, ul. Węgierska 12,
  woj. małopolskie.
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży: Robert Brach - Kierownik Składnicy,
  tel. 18 449 26 70.
 3. Sprzedaż wózka, o którym mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą, niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto.
  W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno wózka widłowego”
  w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, Węgierska 12, 33-340 Stary Sącz
  w terminie do dnia 03.11.2015 r. do godz. 12.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku, kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty,
  tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 03.11.2015 r. o godz. 13.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta na piśmie w terminie
  do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 - oferta na zakup wózka podnośnikowego EAGLE 7/2,5 (rozmiar: 25.5 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (26.10.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (19.11.2015)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza