[Archiwum] Sprzedaż podestu ruchomego masztowego w Składnicy w Wąwale

19 Apr 2016, 13:34

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202

Podest ruchomy masztowy PRM-202

  • Typ: ZREMB Słupsk PRM-202
  • Rok produkcji: 1986
  • Nr identyfikacyjny: 317
  • Udźwig: 200 kg
  • Masa własna: 870 kg
  • Wysokość podnoszenia: 11,3 m
  • Ilość segmentów masztu: 7+1
  • Dozór techniczny: brak
  • Moc silnika: 1,1 kW
  • Cena wywoławcza: 3 911,00 zł netto (4 810,00 zł brutto)

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny podestu ruchomego masztowego PRM-202.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. podest ruchomy masztowy PRM-202 można oglądać od 19.04.2016 r. do 10.05.2016 r. w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

Ryszard Raczyński – Kierownik Składnicy, tel. 44 724 97 24

Magdalena Mika – Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 44 724 50 35 wew. 56

Sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202, o którym mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą, niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, numery NIP i REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno podestu ruchomego masztowego PRM-202" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, w terminie do dnia 10.05.2016 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 10.05.2016 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać podest ruchomy masztowy PRM-202 własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania e-maila.

Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale 70 1130 1017 0000 3159 1520 0033

W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie, sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202 zostaje unieważniona.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Do pobrania:

Załącznik nr 1 - oferta na zakup podestu ruchomego masztowego PRM-202  (rozmiar: 27 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (18.04.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (18.04.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (19.04.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza