[Archiwum] Sprzedaż elementów konstrukcyjnych i materiałów pochodzących z rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie rozbiórki tej bocznicy

07 Jun 2016, 11:36

Agencja Rezerw Materiałowych
00-400 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż elementów konstrukcyjnych i materiałów pochodzących z rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie rozbiórki tej bocznicy

 1. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Sprzedaż elementów bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą nastąpi po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę, dokonaniu rozbiórki i uporządkowaniu terenu.
 3. Sprzedający określa następujący zakres prac do wykonania przez Kupującego w ramach realizacji umowy:
  • opracowanie dokumentacji technicznej i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Sprzedającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Niemcach, 21-025 Niemce usytuowanej na działkach oznaczonych nr ewid.: 1581 teren Składnicy, obręb Rokitno, oraz torów usytuowanych poza terenem Składnicy do bocznicy prowadzącej do Jednostki Wojskowej, składającej się z elementów:
   • bocznicy kolejowej (długość torów ok. 2.600 mb, szyny typ S42, podkłady drewniane, rozjazdy) w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach do rozjazdu z bocznicą do Jednostki Wojskowej,
   • wagi kolejowej 100 tonowej wbudowanej w tor zdawczy bocznicy 2 szt., oraz 2 szt. budynków murowanych wagi kolejowej każdy o powierzchni ok. 10 m2.
  • rozbiórki wyżej wymienionych elementów,
  • niwelacji i uporządkowania terenu rozbiórki,
  • naprawy nawierzchni na przejazdach drogowych w poziomie szyn na terenie likwidowanej bocznicy,
  • wykonanie zakończenia dotychczasowego połączenia bocznicy Składnicy z bocznicą do Jednostki Wojskowej,
  • wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem zmian po wykonaniu rozbiórki, zaopiniowanej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.
 1. Kupujący na swój koszt i własnym staraniem dokona:
  • wywiezienia i zagospodarowania elementów pochodzących z rozbiórki,
  • wywiezienia i zagospodarowania lokomotywy spalinowej 409 Da;
  • wywiezienia wagi kolejowej.
 2. Kupujący musi dokonać wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 32 000 zł. z czego:
  • 2 000,00 zł. stanowiące gwarancję sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej terenu,
  • 30 000,00 zł. stanowiące gwarancję należytego wykonania umowy i postanowień zawartych w wydanej decyzji przez uprawniony organ administracji publicznej zatwierdzającej projekt budowlany na wykonanie rozbiórki bocznicy kolejowej.
 1. Czas realizacji robót: 60 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Zainteresowanych zakupem elementów konstrukcyjnych i materiałów z rozbiórki bocznicy wraz z jej rozbiórką obligujemy do dokonania ich oględzin, jednocześnie informujemy o możliwości wizji lokalnej w dni powszednie w godz.  730-1400 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, województwo lubelskie. Mapy położenia bocznicy kolejowej są do wglądu u Kierownika Składnicy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie jest:

 1. Artur Bender – Kierownik Składnicy
 2. Stanisław Lis- Kierownik Zespołu Technicznego

tel. 81 756 14 05

Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na zakup bocznicy kolejowej” w sekretariacie pok. nr 4 Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 1215. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja Rezerw Materiałowych powiadomi Oferenta na piśmie w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany dokonać wpłaty określonej w ofercie nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do rozbiórki.

Agencja zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - projekt umowy (rozmiar: 78 kB)

Załącznik nr 2 - wzór oferty (rozmiar: 59 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (02.06.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (02.06.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.06.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza