[Archiwum] Sprzedaż podestu ruchomego masztowego w Składnicy w Wąwale

15 Jun 2016, 12:34

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202

 1. Podest ruchomy masztowy PRM-202
  • Typ: ZREMB Słupsk PRM-202
  • Rok produkcji : 1986
  • Nr identyfikacyjny: 317
  • Udźwig: 200 kg
  • Masa własna: 870 kg
  • Wysokość podnoszenia: 11,3 m
  • Ilość segmentów masztu: 7+1
  • Dozór techniczny: brak
  • Moc silnika: 1,1 kW
  • Cena wywoławcza: 2.700,00 zł netto (3.321,00 zł brutto)

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny podestu ruchomego masztowego PRM-202

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. podest ruchomy masztowy PRM-202 można oglądać od 15.06.2016 r. do 29.06.2016 r.w godz. 800-1430 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. Łódzkie.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

 1. Pan Ryszard Raczyński – Kierownik Składnicy
  tel. 44 724 97 24,
 2. Pani Magdalena Mika - Kierownik Zespołu technicznego
  tel. 44 724 50 35 wew. 56.

Sprzedaż podestu ruchomego masztowego PRM-202, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno podestu ruchomego masztowego PRM-202 w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, Wąwał, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Maz., w terminie do dnia 29.06.2016 r. do godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 29.06.2016 r. o godz. 1230. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać podest ruchomy masztowy PRM-202 własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.

Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Wąwale 70 1130 1017 0000 3159 1520 0033.

W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż podest ruchomy masztowy PRM-202 zostaje unieważniona.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Załącznik nr 1-Oferta na zakup podestu ruchomego masztowego PRM-202 (rozmiar: 27,5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (14.06.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.06.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.06.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza