[Archiwum] Sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 2.5 LPG

24 Jun 2016, 07:31

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 2.5 LPG

  • Marka: Rak 2.5 LPG
  • Producent: FUT Suchedniów
  • Rok produkcji: 1999
  • Nr indentyfikacyjny: 4510
  • Silnik: DOHC Ford
  • Pojemność/moc: 1781/38 kW
  • Wózek objęty dozorem UDT
  • Cena wywoławcza: 15 498,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek można oglądać od 24.06.2016 r. do 08.07.2016 r. w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, woj. Dolnośląskie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy, tel. 76 85 85 110, wew. 30

Zbigniew Mojak – Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 76 85 85 110 wew. 33

Sprzedaż wózka, o którym mowa w ogłoszeniu, odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy Oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup wózka marki RAK 2.5 LPG” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice, w terminie do dnia 08.07.2016 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 08.07.2016 r. o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność Oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi Oferenta e-mailem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od daty otrzymania  informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.

Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Lisowicach 73 1130 1033 0018 8153 5120 0001

W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie, sprzedaż wózka zostaje unieważniona. 

Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – Oferta na zakup wózka jezdniowego podnośnikowego RAK 2.5 (rozmiar: 27 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (22.06.2016)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (24.06.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (24.06.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza