[Archiwum] Sprzedaż sprzętu wojskowego-służby uzbrojenia

22 Jul 2016, 07:31

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż sprzętu wojskowego wg poniższego zestawienia:

L.p.

Nazwa towaru

Ilość szt.

Cena minimalna zł/szt. (netto)

Uwagi

1.

Hełm stalowy

666

0,7

Skorupy hełmów porysowane, noszą ślady korozji powierzchniowej, bez wżerów. Wkłady skórzane hełmów sparciałe, noszą ślady użytkowania - przepocone.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. asortyment można oglądać w dniach 25.07.2016 r. do 29.07.2016 r. w godz. 800-1400 na terenie Składnicy ARM w Lisowicach, 59-230 Prochowice, (dojazd ulicą T. Kościuszki do końca).

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

 1. Pan Włodzimierz Kusajko – Kierownik Składnicy
  tel. 76 859 51 10 wew. 30,
 2. Pan Ludwik Giergiel
  tel. 76 858 51 10 wew. 36.

Warunki udziału w przetargu:

 1. Sprzedaż asortymentu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbieranie ofert (wzór oferty w załączeniu).
 2. Złożona oferta dotyczyć powinna całości oferowanego towaru znajdującego się w magazynie.
 3. Zaoferowanie ceny jednostkowej nie niższej niż cena minimalna, która została określona w warunkach przetargu.
 4. Oferta, która nie będzie obejmować całości towaru podlega odrzuceniu.
 5. Organizujący przetarg wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę oferowaną łączną wartość oferty bez podatku VAT.
 6. W przypadku złożenia ofert z taką samą łączną wartością oferty bez podatku VAT, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).

Informacje dotyczące złożenia oferty:

 1. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP oraz proponowaną cenę jednostkową netto zakupu.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
 • aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert-w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych,
 • kopia dowodu osobistego- w przypadku osób fizycznych;
 • pełnomocnictwo- jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika.
 1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na zakup sprzętu wojskowegodo dnia 01.08.2016 r. do godz. 1400 w siedzibie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lisowicach, 59-230 Prochowice lub przesłać pocztą. Oferty przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert przeprowadzi komisja w dniu 02.08.2015 r. o godz. 1415 w obecności oferentów.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedawca powiadomi oferenta na piśmie w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez Sprzedającego.

Inne postanowienia:

 1. Wydanie zakupionego asortymentu nastąpi po dokonaniu przez Kupującego wpłaty na konto wskazane przez Agencję lub do kasy Składnicy w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze oferty.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego asortymentu własnym staraniem i na własny koszt.
 3. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny i jakościowy towaru będącego przedmiotem Umowy i nie będzie z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń od Sprzedawcy.
 4. Sprzedający nie udziela żadnych gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny i skład surowcowy zbywanego mienia oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ich wady fizyczne sprzedanej rzeczy.

Do pobrania:

Wzór oferty przetargowej na zakup asortymentu (rozmiar: 46 kB) 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (19.07.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (22.07.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (22.07.2016)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza