[Archiwum] Sprzedaż asortymentu

07 Jun 2017, 10:21

Warunki przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż towarów

I. Opis przedmiotu przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż towarów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszych warunków.
 2. Towary wymienione w załączniku nr 1 do warunków nie posiadają deklaracji zgodności, atestów i innych dokumentów umożliwiających ich zastosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Tryb postępowania

 1. Postępowanie prowadzone jest w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 2. Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części albo zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Jeżeli nie wpłynie żadna oferta zgodna z niniejszymi warunkami, przetarg zostanie unieważniony.

III. Warunki udziału w przetargu

 1. Złożenie oferty w terminie i formie określonej w niniejszych warunkach przetargu.
 2. Zaoferowanie ceny jednostkowej nie niższej niż cena minimalna. Minimalne ceny jednostkowe (bez podatku VAT) zostały określone w załączniku nr 1 do warunków.
 3. Złożona oferta musi obejmować całą ilość towaru w danej pozycji asortymentowej znajdującej się w magazynie.
 4. Złożona oferta może obejmować jedną lub więcej pozycji asortymentowych.
 5. Agencja wymaga wniesienia wadium w wysokości 100,00 zł za każdą pozycję asortymentową, której dotyczy oferta.
 6. Wadium powinno być wniesione wyłącznie w pieniądzu, na rachunek Agencji Rezerw Materiałowych, Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002, z dopiskiem: BILrt Wadium na towar - poz. nr ……, magazyn …… (podać nr pozycji i magazyn/Składnicę z załącznika nr 1 do warunków).
 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert, tj. do 27.06.2017 r. Przed upływem terminu do składania ofert kwota wadium musi wpłynąć na rachunek Agencji (kwotą ta musi być uznany rachunek Agencji).

IV. Informacje dotyczące składania ofert

 1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, odpowiednio na formularzu (lub zgodnie z ich treścią) stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
 2. Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo, jeżeli działa przez pełnomocnika. Wszystkie dokumenty winny być czytelne i w języku polskim. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego umocowanego do reprezentowania Oferenta i poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 3. Agencja wezwie oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentu, o których mowa w pkt 2 do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Oferenta (lub nazwą i adresem Oferenta) i oznaczona:

Oferta na zakup towaru - w magazynie w ……………………….., pozycja nr ………, z wykazu towarów[1]. Nie otwierać przed 28.06.2017 r. godz. 12.30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

 1. Ofertę należy złożyć do Agencji Rezerw Materiałowych, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45 w terminie do dnia 28.06.2017 r. do godz. 12.00 (osobiście – recepcja XI piętro albo za pośrednictwem poczty lub innego operatora).
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom bez ich otwierania.
 3. W przypadku braku wpływu wadium w wyznaczonym terminie i w wymaganej wysokości, bądź jego wpływu po terminie, oferty nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania.

V. Termin związania z ofertą

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert z zastrzeżeniem ust. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta złożona przez oferenta przestaje wiązać w momencie poinformowania wszystkich oferentów, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Agencji pod adresem: bip.arm.gov.pl zakładka „komunikaty inne”, informacji o zawarciu umowy z wybranym oferentem.

VI. Otwarcie i wybór oferty

 1. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 28.06.2017 r. o godz. 12.30.
 2. Organizujący przetarg wybierze najkorzystniejszą ofertę biorąc pod uwagę oferowaną cenę jednostkową bez podatku VAT towaru w danej pozycji asortymentowej oferty.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną jednostkową bez podatku VAT dla towaru w danej pozycji asortymentowej, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona wcześniej (dzień i godzina).
 4. Organizujący przetarg dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 30.06.2017 r. i poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 5. W przypadku kiedy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Agencję, organizujący przetarg może zaproponować zawarcie umowy Oferentowi, którego oferta uznana została za drugą w kolejności.
 6. Organizujący przetarg poprawi w ofercie:
  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając Oferenta, którego oferta została poprawiona.

 1. Odrzuca się ofertę i wyklucza z przetargu Oferenta, który:
  • nie spełnia wymogów określonych w warunkach przetargu,
  • złożył ofertę, w której minimalna cena jednostkowa towaru jest niższa niż określona w warunkach przetargu,
  • nie złożył wadium w wymaganej wysokości i wskazanym terminie.

VII. Inne postanowienia

 1. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 2. Oferentom, których oferty nie zostały wskazane jako najkorzystniejsze, zwrot wadium (bez odsetek) nastąpi przelewem na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówi zawarcia umowy.
 4. W przypadku unieważnienia przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
 5. Warunkiem zawarcia umowy jest zapłata przez Kupującego zadatku.
 6. Oferent zobowiązany jest zapłacić zadatek w wysokości odpowiadającej kwocie wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 7. W przypadku niewykonania umowy przez Oferenta, Agencja może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek – stosownie do art. 394 k.c.
 8. Oferent zobowiązany jest dokonać zapłaty za zakupiony towar w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 9. Odbiór zakupionego towaru nastąpi z magazynów wymienionych w załączniku nr 1 do warunków, własnym staraniem i na własny koszt Oferenta w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Warunkiem odbioru jest zapłata za towar.
 10. Niniejsze warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arm.gov.pl zakładka „komunikaty inne”.
 11. Informacja o wynikach postępowania przetargowego oraz informacja o zawarciu umowy z wybranym oferentem zostanie opublikowana na stronie internetowej Agencji pod adresem: arm.gov.pl zakładka „komunikaty inne”.
 12. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 150, 22 36 09 120.
 13. Oferenci zainteresowani zakupem mogą dokonać oględzin towaru przeznaczonego do sprzedaży oraz miejsc jego przechowywania po uprzednim uzgodnieniu terminu
  z osobą wskazaną do kontaktu, tj.:
  • Składnica ARM w Kamienicy Królewskiej - Kierownik Składnicy,
   tel.: 58 684 70 04, 600 351 340;
  • Składnica ARM w Strzałkowie - Kierownik Składnicy,
   tel.: 63 275 03 15 w. 12, 668 115 195;
  • Składnica ARM w Leśmierzu - Kierownik Składnicy,
   tel.: 42 718 05 10, 608 344 697;
  • Składnica ARM w Komorowie – Kierownik Składnicy,
   tel.: 29 746 20 29, 694 801 587.

VIII. Załączniki

Dokument Adobe Acrobat Nr 1 - wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego (rozmiar: 194,57 kB)

Nr 2 - wzór oferty przetargowej na zakup towarów (rozmiar: 79 kB)

Dokument Adobe Acrobat Nr 3 - wzór umowy sprzedaży (rozmiar: 269,05 kB)


[1] Uzupełnić o nazwę magazynu  i nr pozycji towaru z załącznika nr 1 do warunków – „Wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego”

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.06.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.06.2017)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza