[Archiwum] Sprzedaż drewna opałowego, średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego brzozy i sosny

12 Jun 2018, 07:30

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów na terenie Składnicy w Kamienicy Królewskiej, na podstawie Decyzji Starosty Kartuskiego R.6163.2.2014.2017.MM z dnia 02.10.2017 r.

 1. Pozycja nr 1
  • Drewno opałowe – sosna S4
  • Ilość 12,39 m³
  • Cena wywoławcza – 1 338,12 zł
 2. Pozycja nr 2
  • Drewno średniowymiarowe – brzoza S2
  • Ilość 10,82 m³
  • Cena wywoławcza – 2 222,54 zł
 3. Pozycja nr 3
  • Drewno średniowymiarowe – sosna S2
  • Ilość 36,99 m³
  • Cena wywoławcza – 6 810,60 zł
 4. Pozycja nr 4
  • Drewno wielkowymiarowe
   • sosna WC01 – ilość 1,03 m³
   • sosna WC02 – ilość 15,77 m³
   • sosna WC03 – ilość 10,15 m³
   • Razem 26,95 m³
  • Cena wywoławcza – 12 294,18 zł

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za jakość drewna.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. drewno można oglądać w dni powszednie od dnia 14.06.2018 r. do 21.06.2014 r., w godz. 7:30 - 14:30, na terenie Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska, woj. pomorskie
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:
  Janusz Zdroik – Kierownik Składnicy
  Bartłomiej Marciński – Kierownik Magazynu
  tel. 58 681 60 97.
 3. Sprzedaż ww. drewna, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 5. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 7. Złożona oferta musi obejmować całą ilość towaru w danej pozycji asortymentowej.
 8. Złożona oferta może obejmować jedną lub więcej pozycji asortymentowych.
 9. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na kupno drewna pozycja nr ……………………………” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska w terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 10. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 11. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 22.06.2018 r. o godz. 10:15. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta na piśmie w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 13. Nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę najpóźniej 14 dni od powiadomienia o wyborze jego oferty oraz zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego drewna własnym staraniem i na własny koszt.
 14. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez Sprzedającego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 28 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Leszek Polakowski (08.06.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.06.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.06.2018)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza