[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego marki Peugeot Partner

03 Feb 2020, 07:31

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego Samochód marki Peugeot:

 • Model: PARTNER II Tepee MR`11
 • Wersja: Active
 • Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
 • Rok produkcji: 2013
 • Kolor: szary 2 warstwowy z efektem metalicznym
 • Przebieg: około 110 000 km
 • Badanie techniczne ważne do: 16.07.2020 r.
 • Dopuszczalna masa całkowita: 1780 kg
 • Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 • Pojemność/Moc silnika: 1598,00 ccm/72 kW (98 km)
 • Rodzaj paliwa: benzyna
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna 5-biegowa
 • Rodzaj napędu: przedni (4x2)
 • Klimatyzacja: manualna
 • Opony: letnie

Cena wywoławcza: 14 700,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać od 4.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00 na terenie Parkingu Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:
  Milena Raszewska – Starszy Specjalista tel.: 22 36 09 142
  Robert Kaczorowski – Kierownik Działu Logistyki tel.: 22 36 09 140
 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno samochodu Peugeot Partner” w kancelarii ogólnej Agencji Rezerw Materiałowych (piętro XI), ul. Grzybowska 45, 00-844 w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 17.02.2020 r. o godz. 10:00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie faksem lub drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.
 11. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, na wskazane konto bankowe. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1– oferta (rozmiar: 34 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Ciesielski (31.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.02.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.02.2020)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza