[Archiwum] Srzedaż wózka widłowego Hangcha CPQD25N RW11Y

14 Jun 2021, 08:05

Opis wózka widłowego

 • Nazwa: Wózek jezdny podnośnikowy z napędem gazowym
 • Typ, marka: Hangcha CPQD25N RW11Y
 • Rok produkcji: 2008
 • Nr indentyfikacyjny: 080205093
 • Pojemność skokowa: 2472 cm3
 • wysokość podnoszenia: 3300 mm
 • udźwig : 2 500 kg
 • moc: 44,2 kW
 • Wózek posiada dokumentację UDT
 • Nadwozie typu klatka

Cena

Cena wywoławcza: 21 000,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózka

Informacje szczegółowe dot. sprzedaży

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózek widłowy można oglądać od 14.06.2021 r. do 24.06.2021 r. w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 72-315 Resko, woj. zachodniopomorskie.
 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
Marek Murat – Kierownik Zespołu Technicznego tel. 91 395 17 00 w. 16 lub 882 689 719.
 1. Sprzedaż wózka, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 2. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO Hangcha CPQD25N w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Resku, 72-315 Resko, w terminie do dnia 24.06.2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 5. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 6. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 25.06.2021 r. o godz. 10.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
 9. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Resku 81113010170000315915200029.
 10. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż wózka zostaje unieważniona.
 11. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 12. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik - ofera (rozmiar 31 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Bloch (09.06.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (10.06.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (14.06.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza