[Archiwum] Ogłoszenie o sprzedaży transformatora

23 Sep 2021, 09:00

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż transformatora:

Transformator (TOC125/20)

 • typ: TOC125/20
 • rok produkcji: 1962
 • rodzaj: elektryczny
 • producent: MFT Mikołów
 • stan techniczny: nie przedstawia wartości użytkowych
 • brak dokumentacji

Cena wywoławcza: 1 560,00 zł netto, 1 918,80 zł brutto

Uwaga: Rządowa Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny transformatora.

  1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. transformator można oglądać od 23.09.2021 r. do 07.10.2021 r. w godz. 7.30 - 14.30 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie.
  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
   Hubert Kowalczyk - Asystent - tel. 87 620 44 77
  3. Sprzedaż transformatora, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
  5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
  6. W ofercie należy podać: proponowaną cenę zakupu brutto, nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, adres i nr telefonu.
  7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno transformatora” w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, w terminie do dnia 08.10.2021 r. do godz. 09.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
  9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 08.10.2021 r. o godz. 10.00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
  10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
  12. W przypadku nie dokonania przez oferenta wpłaty w wymaganym terminie jego oferta zostaje unieważniona.
  13. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
  14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
   • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
   • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
   • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
   • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
   • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do RARS w celu udziału w przetargu;
   • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;           
   • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
   • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
  15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Bogdan Przyborowski (10.06.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (23.09.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (23.09.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza