[Archiwum] Ogłoszenie o sprzedaży wózków podnośnikowych

26 Nov 2021, 11:29

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Grzybowska 45

00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż 2 wózków podnośnikowych.

 1. Wózek podnośnikowy widłowy z napędem gazowym HYUNDAI HLF15-5

Rok produkcji

2005

Nr fabryczny

FW110072

Producent

HYUNDAI

Silnik spalinowy

MITSUBISHI 4G63-32HL moc 28,7 kW

Udźwig

1500 kg

Koła

przód: 650 x 10 - 2 szt., tył: 500 x 8 – 2 szt. pneumatyczne

Wysokość podnoszenia

5000 mm – TRIPLEX FFL - Maszt sprawny

Pojazd zarejestrowany w UDT

Tak

Nadwozie wózka

klatka

 

  • Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
  • Cena wywoławcza: 15 800,00 zł brutto
 1. Wózek podnośnikowy widłowy z napędem gazowym RAK 1.6

Rok produkcji

2001

Nr fabryczny

0392

Producent

FUT SUCHEDNIÓW

Silnik spalinowy

VOLKSWAGEN ADF 1,8 LPG

Udźwig

1300 kg

Koła

przód: 21 x 8-9 - 2 szt., tył: 16 x 6-8 – 2 szt. pełne gumy

Wysokość podnoszenia

3300 mm - Maszt sprawny

Pojazd zarejestrowany w UDT

Tak

Nadwozie wózka

klatka

 • Zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza:  11 000,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki można oglądać w dni powszednie od dnia ukazania się ogłoszenia do 06.12.2021 r. w godz. 8:00-14:00, a w dniu 07.12.2021 r. do godziny 12:00 na terenie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu, Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

Marek Lipiński – Kierownik Zespołu Technicznego – tel. 539 931 621

 1. Sprzedaż wózków, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, email i nr telefonu.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO WÓZKA (wpisać model)” w sekretariacie Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, w terminie do dnia 07.12.2021 r. do godz. 1230. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 07.12.2021 r. o godz. 1300. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta emailem lub faksem w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt. Termin wpłaty liczony jest od dnia następnego od daty wysłania maila.
 10. Kwotę nabycia należy wpłacić na konto: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnica w Lublińcu, nr 16 1130 1017 0000 3159 1520 0035.
 11. W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż wózka zostaje unieważniona.
 12. Oferty złożone (przesłane) w terminie nie podlegają zwrotowi, i będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.

Załącznik nr 1 - oferta na zakup wózka podnośnikowego(rozmiar 44.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Józef Mika (25.11.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (26.11.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (26.11.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza