[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku na zakup kontenerów mieszkalnych, biurowych i sanitarnych

30 Jun 2023, 16:22

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup kontenerów mieszkalnych, biurowych i sanitarnych

                                                                                                                              

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na zakup i dostawę kontenerów w podziale na zadania (rodzaje kontenerów):

Zadanie nr 1 – dostawa kontenerów mieszkalnych wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zadanie nr 2 – dostawa kontenerów biurowych wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zadanie nr 3 – dostawa kontenerów sanitarnych wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów w podziale na zadania (rodzaje kontenerów) o parametrach wskazanych w specyfikacjach określonych w załączniku 1, 2, 3  do niniejszego ogłoszenia.

Dostawa do dowolnego miejsca w kraju wskazanego przez Agencję.

Informacje dotyczące ilości asortymentu niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów w/w ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy wykonają ww. umowę dla Agencji, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

1. Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

 1. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

  II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania. 

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny netto za dostawę jednego kompletu kontenera dla danego zadania, zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT).

Powyższe kryterium będzie również brane pod uwagę przy ocenie ofert.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostanie zawarta umowa.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

IV. Wymogi w stosunku do Oferenta

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III;
 2. Przedsiębiorca musi posiadać doświadczenie w produkcji kontenerów. Potwierdzenie doświadczenia może zostać dokonane na podstawie oświadczeń przedstawicieli zarządu i innych dokumentów;
 3. Przedsiębiorca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania usługi, tj.:

- co najmniej jednym pracownikiem przeszkolonym w zakresie budowy, montażu, obsługi, diagnostyki i usuwania awarii kontenerów.

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić Agencji na zrealizowaną umowę będącą przedmiotem zamówienia gwarancji na okres 36 miesięcy. W przypadku gdy gwarancja innych części i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych w ramach świadczonych usług serwisowych jest dłuższa, wiążąca dla stron jest gwarancja producenta.
 2. Zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), i utrzyma ten stan przez cały okres realizacji umowy osoby, które wykonywać będą prace oraz związane
  z wytwarzaniem dokumentów niejawnych.

V. Inne postanowienia

 1. Ilość poszczególnych kontenerów oraz miejsce ich dostarczenia, które będą objęte wykonaniem umowy zostanie podana po wyrażeniu przez Przedsiębiorcę woli współpracy z RARS we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy, że:
  • administratorem danych osobowych, w przypadku wyboru oferty, przetwarzanych w związku z postępowaniem w sprawie sprzedaży towarów jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel.: 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 36-09-237;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
   1. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   2. wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   5. jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
   4. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 5. podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 6. dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 21.07.2023 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: sek_brt@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1,2,3), wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Przedsiębiorcy Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załączniki w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 392 lub 22 36 09 374.

Załączniki (format Word)

Załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym dla kontenerów mieszkalnych(rozmiar 210.5 kB)

Załącznik nr 2 - zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym dla kontenerów biurowych (rozmiar 210.5 kB)

Załącznik nr 3 - zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym dla kontenerów sanitarnych (rozmiar 218 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Olga Bilska (30.06.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (30.06.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (30.06.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza