[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku - dostawa zbiorników na wodę pitną o pojemności 1000-5000 l na podwoziu jezdnym

27 Jul 2023, 15:07

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na dostawę: zbiorników na wodę pitną o pojemności 1000-5000 l na podwoziu jezdnym w podziale na zadania.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiorników na wodę pitną o pojemności 1000-5000 l na podwoziu jezdnym w podziale na zadania: 

Zadanie nr 1dostawa zbiorników na wodę pitną o pojemności 1000 l na podwoziu jezdnym wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zadanie nr 2dostawa zbiorników na wodę pitną o pojemności do 3000 l na podwoziu jezdnym wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zadanie nr 3dostawa zbiorników na wodę pitną o pojemności do 5000 l na podwoziu jezdnym wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla przedmiotowego zadania, będącego załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 

Dostawa do dowolnego miejsca w kraju wskazanego przez Agencję.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane zadanie/zadania.

Informacje dotyczące ilości asortymentu niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów w/w ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za dostawę:

 1. jednej sztuki zbiornika na wodę pitną o pojemności 1000 l na podwoziu jezdnym zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) - Zadanie 1
 2. jednej sztuki zbiornika na wodę pitną o pojemności do 3000 l na podwoziu jezdnym zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) - Zadanie 2
 3. jednej sztuki zbiornika na wodę pitną o pojemności do 5000 l na podwoziu jezdnym zgodnie z otrzymaną specyfikacją (w zł bez podatku VAT) - Zadanie 3

Powyższe kryterium będzie również brane pod uwagę przy ocenie ofert.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 10.08.2023 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: sek_brt@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1, 2, 3) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 392 lub 22 36 09 374.
Załączniki (pliki w formacie Word)

Załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym - zbiornik na wodę pitną o pojemności 1000 l na podwoziu jezdnym (rozmiar 139.5 kB)

Załącznik nr 2 - zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym - zbiornik na wodę pitną o pojemności do 3000 l na podwoziu jezdnym (rozmiar 140 kB)

Załącznik nr 3 - zgłoszenie udziału w postepowaniu przetargowym - zbiornik na wodę pitną o pojemności do 5000 l na podwoziu jezdnym (rozmiar 137.5 kB)

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Olga Ignatiuk (27.07.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (27.07.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (27.07.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza