[Archiwum] Zaproszenie do złożenia oferty - lokomotywa spalinowa i wagon towarowy, normalnotorowy

29 Aug 2023, 12:29

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA

OFERTOWEGO

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaprasza Państwa do złożenia oferty na sprzedaż lokomotywy spalinowej oraz wagonu towarowego znajdujących się na terenie Składnicy RARS w Wąwale, ul. Jeleń 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

I. Przedmiot i zakres zapytania ofertowego

 1. Lokomotywa spalinowa typ Ls60 Nr 258: / złom /
 • Silnik wysokoprężny 4 – cylindrowy typ S324HL, moc 60 KM
 • Rok produkcji: 1969 r.
 • Producent – Zakłady Przemysłu Metalowego „ZASTAL” Zielona Góra
 • Waga lokomotywy - 15 500 kg
 • Długość – 5930 mm
 • Szerokość – 2970 mm
 • Wysokość - 3080 mm
 • Hamulec ręczny

Cena wywoławcza lokomotywy Ls60: 12.000,00 zł netto

 1.  Wagon towarowy, normalnotorowy, kryty, 2-osiowy: / środek trwały /
 • Typ nieokreślony, prawdopodobnie 211K
 • Długość wagonu ze zderzakami – 10580 mm
 • Ciężar wagonu – 10700 kg
 • Zestawy kołowe – Ø 1000 mm
 • Poszycie wagonu – deski

Cena wywoławcza wagonu towarowego :  8.000,00   zł netto

II. Termin wykonania kompleksowego zadania wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy.

III. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

     Pani Magdalena Mika – Kierownik Składnicy - tel. 44 724 43 27, wew. 32,  

                                                                            - kom. 539 931 667

     Pan Piotr Nowak – Specjalista - tel. 44 724 43 27, wew. 56

     lub Pan Marcin Bartosik – Specjalista- tel. 44 724 43 27, wew. 38, kom. 668 115 147

IV. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Przedstawicielami Zamawiającego : Magdaleną Mika, Piotrem Nowakiem lub Marcinem Bartosik.

V. Dane Sprzedającego:

    Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

    Grzybowska 45

    00-844 Warszawa

    NIP 526-00-02-004

VI. Cena wywoławcza:

    Lokomotywa:   12.000,00  +  należny podatek VAT

    Wagon:   8.000,00  +  należny podatek VAT

VII. Pozostałe informacje:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus, zwanej dalej „Platformą". Wejście na Platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/rars
 1. Komunikacja między sprzedającym a kupującymi, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.                                                                   
 2. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu, znajduje się na stronie internetowej:

      https://platformazakupowa.pl/strona/45 - instrukcje oraz

      https://platformazakupowa.pl/strona/1 - regulamin

 1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/rars, do dnia 31.08.2023 r. do godz. 10:00
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2023 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem platformy Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/rars
 1. Cena oferty nie może być podwyższona w trakcie realizacji zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert i negocjacji ceny w dowolnej formie.
 1. Warunki płatności: Własność przedmiotu przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty na konto wskazane w umowie. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe.
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania, na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferenta i bez konieczności podania przyczyny.
 2. Załączniki (w formacie Word)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy_lokomotywa(rozmiar 14.73 kB)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy_wagon(rozmiar 15.1 kB)

Załącznik nr 3 - wzór umowy(rozmiar 31.24 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Malwina Rudnik (25.08.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (29.08.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (29.08.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza