[Archiwum] Sprzedaż samochodu osobowego

12 Feb 2024, 15:04

Informacje ogólne

Samochód marki:

 1. Model: Peugeot Boxer 435 2.2HDI MR’07 E5 3.5t
 2. Wersja:  L4H3
 3. Rodzaj nadwozia: Samochód ciężarowy do 3.5t
 4. Rok produkcji: 2012
 5. Kolor: Biały  2 warstwowy  typu uni
 6. Przebieg: około 94250 km
 7. Badanie techniczne: aktualne (grudzień 2024r)
 8. Dopuszczalna masa całkowita: 3490 kg
 9. Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 10. Pojemność/Moc silnika: 2198,00 ccm/110 kW (150 KM)
 11. Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON)
 12. Rodzaj skrzyni biegów: manualna (6 biegów)
 13. Rodzaj napędu: przedni (4x2)
 14. Klimatyzacja: manualna
 15. Opony: wielosezonowe
 16. Stan techniczny: pojazd w stanie kompletnym, jezdny, nieuszkodzony

Cena

Cena wywoławcza: 30627,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny samochodu.

 Terminy i adres

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. samochód można oglądać od 14.02.2024 r. do 21.02.2024 r. w godz. 8.00-14.00 na terenie Składnicy RARS w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 1, 62-420 Strzałkowo po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży jest:

  Jan Dąbek – Kierownik Składnicy w Strzałkowie tel.: 735 978 816

  Dariusz Robak – Kierownik ZT tel.: 539 931 626

 3. Sprzedaż samochodu, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w formie elektronicznej.
 4. Warunkiem przystąpienia do udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON  oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.
 7. Oferta powinna być przesłana na formularzu z zał. na adres email: str@rars.gov.pl
  z dopiskiem w temacie wiadomości „Oferta na kupno samochodu Peugeot Boxer” w terminie do dnia 21.02.2024 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. W przypadku, kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas wpływu oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Analizy ofert dokona Komisja w dniu 22.02.2024 r. o godz. 10.00.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert. Powiadomienie o wyborze przekazane zostanie drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie.
 11. Podstawą odbioru samochodu będzie dokonanie przelewu oferowanej kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty, na wskazane konto bankowe.  W przypadku braku środków na koncie Agencji w wymaganym terminie sprzedaż samochodu zostanie unieważniona.
 12. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego samochodu własnym staraniem i na własny koszt.
 13. Przesłane oferty nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywanej przez sprzedającego.
 14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
 • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
 • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
 • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec RARS;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik w formacie Word

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar 36.5 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Robert Kaczorowski (12.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (12.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (12.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza