[Archiwum] Zakup usługi przechowywania płynu do chłodnic samochodowych

15 Feb 2024, 12:57

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na świadczenie usługi przechowywania płynu do chłodnic samochodowych.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przechowywania płynu do chłodnic samochodowych na bazie wodnego roztworu glikolu etylowego, zamarzającego w temperaturze nie wyższej niż -35oC, zwanego dalej „towarem”.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie m.in. do:

 1. przyjęcia do przechowania towaru z miejsca jego dotychczasowego przechowywania znajdującego się na terenie woj. śląskiego. Przyjęcie do przechowywania towaru odbędzie się najpóźniej do dnia 02.04.2024 r.,
 2. przechowywania towaru przez okres 48 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi normami w tym PN-C-40007:2000 - „Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalinowych – Wymagania i badania”, przepisami prawa, kartą charakterystyki towaru oraz wytycznymi producentów;
 3. utrzymanie nienaruszalnego stanu ilościowego oraz jakościowego towaru w okresie obowiązywania umowy;
 4. nieodpłatnej wymiany towaru, polegającej na cyklicznym zastępowaniu określonej ilości towaru o upływającym terminie ważności tym samym towarem i w tej samej ilości, posiadającym wymagane cechy lub właściwości tak aby w całym okresie obowiązywania umowy każdy z towarów wchodzących w skład rezerwy zachowywał co najmniej 24 miesięczny termin przydatności do użycia.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, który zrealizuje przedmiotową usługę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie spotkania online (za pośrednictwem platformy MS Teams) oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za wykonanie usługi w zł / Mg towaru za każdy miesiąc kalendarzowy (bez podatku VAT).

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać kierując zapytanie do Biura Bezpieczeństwa i Kontroli w RARS bądź bezpośrednio do p. Eryka Maciejczyka na adres eryk.maciejczyk@rars.gov.pl , tel. 22 360 91 14.

IV. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca musi dokonać przejęcia towaru z magazynu dotychczasowego Przechowawcy w terminie określonym w warunkach przetargu.
 3. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność w zakresie produkcji, handlu lub magazynowania płynu do chłodnic samochodowych;
 4. Przedsiębiorca musi przechowywać towar w magazynie własnym, lub do którego posiada inny tytuł prawny przy zapewnieniu jego ochrony zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu.
 5. Wymagane jest aby osoby zatrudnione przy realizacji umowy, które wykonywać będą prace magazynowe oraz podpisujące w imieniu Przechowawcy dokumenty niejawne były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat), przez cały okres realizacji umowy.

V. Inne postanowienia

 1. Ilość towaru i miejsce jego przechowywania oraz data jego produkcji, jego okres gwarancji, termin wymiany oraz przewidziana ilość wymian w okresie obowiązywania umowy, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z RARS we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 3. Warunkiem zawarcia umowy na przechowanie Towaru będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 23.02.2024 r. do godziny 15:30 przesłać drogą elektroniczną na adres: sek_bz@rars.gov.pl; DW: katarzyna.sokol-przestrzelska@rars.gov.plwypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru. (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia) oraz podpisanym załącznikiem nr 2 (RODO).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej rars.gov.pl w dziale Rezerwy strategiczne / Rezerwy techniczne / Zakup towarów i usług do rezerw / Ogłoszenia na zakup do rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 882 430 406 lub pod adresem mailowym: katarzyna.sokol-przestrzelska@rars.gov.pl.

Załączniki w formacie Word

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 63 kB)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO (rozmiar 16.85 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (14.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (14.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (15.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza