[Archiwum] Wykonanie usługi renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcji mostu składanego DMS-65

25 Mar 2024, 10:59

Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zwaną dalej „Agencją”, prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na wykonanie usługi renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcji mostu składanego DMS-65 oraz renowacji miejscowej gwintów (oczyszczenie z zanieczyszczeń i rdzy, poprawienie, nałożenie smaru).

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcji mostu składanego DMS-65 oraz renowacji miejscowej gwintów (oczyszczenie z zanieczyszczeń i rdzy, poprawienie, nałożenie smaru) w podziale na zadania:

Zadanie nr 1

Elementy mostu składanego DMS-65 o łącznej powierzchni ok. 11 325 m2 o łącznej wadze ok. 318 767 kg, znajdujące się w magazynie na terenie województwa mazowieckiego.

Zadanie nr 2

Elementy mostu składanego DMS-65 o łącznej powierzchni ok. 2 732 m2 o łącznej wadze ok. 74 814 kg znajdujące się w magazynie na terenie województwa mazowieckiego.

Zadanie nr 3

Elementy mostu składanego DMS-65 o łącznej powierzchni ok. 1 443 m2 o łącznej wadze ok. 36 279 kg znajdujące się w magazynie na terenie województwa mazowieckiego.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do:

 • załadunku i przewozu elementów stalowych z miejsca ich dotychczasowego przechowywania, tj. z magazynów, o których mowa powyżej do miejsca wykonania usługi wraz z rozładunkiem;
 • wykonania renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych i renowacji miejscowej gwintów zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych oraz renowacji miejscowej gwintów w elementach mostów” (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
 • przewozu stalowych elementów po wykonaniu renowacji do ich docelowego miejsca przechowywania, tj. do magazynów, o których mowa powyżej wraz z rozładunkiem;
 • udzielenia gwarancji na wykonaną renowację całkowitą zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych mostów na okres 10 lat.
 • w przypadku, gdy w trakcie realizacji renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego elementów, o których mowa powyżej wystąpi konieczność ich napraw, Przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania tych napraw na warunkach określonych w oddzielnej umowie.

Planowany termin realizacji usługi włącznie z dostawą wszystkich elementów do ich docelowego miejsca przechowywania: 30.11.2024 r.

Informacje dotyczące: ilości elementów, ich wymiarów, ciężarów, powierzchni w rozwinięciu oraz miejsca przechowywania, niezbędne do przygotowania oferty stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów, w tym za pośrednictwem komunikatorów na odległość lub formie pisemnej oraz dokona wyboru oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie stawki za wykonanie usługi w zł/1 m2 (bez podatku VAT). Powyższe kryterium będzie również brane pod uwagę przy ocenie ofert.

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 09.04.2024 r. do g.12.00 złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: kancelaria@rars.gov.pl. wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia  o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 314 lub 22 36 09 392 lub pisząc maila na beata.wilenska@rars.gov.pl katarzyna.bartnik@rars.gov.pl o tytule „Wykonanie renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostu składanego DMS-65 ”.

V. Inne postanowienia

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

Załączniki w formacie Word

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – renowacji całkowitej zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów mostów składanych oraz renowacji miejscowej gwintów w elementach mostów (rozmiar 55.22 kB)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowymoc (rozmiar 93 kB)

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO (rozmiar 18.01 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (25.03.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (25.03.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (25.03.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza