[Archiwum] Wykonanie przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych

27 Sep 2023, 16:56

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na wykonanie przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych w podziale na zadania (miejsca postoju):

Zadanie nr 1 

Magazyn w woj. pomorskim;

Zadanie nr 2 

Magazyn w woj. zachodniopomorskim;

Zadanie nr 3

Magazyn w woj. łódzkim.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia zwanego dalej „Usługą” jest przegląd okresowy zespołów prądotwórczych w podziale na zadania, wykonany zgodnie z zakresem przedstawionym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Z Przedsiębiorcami wyłonionymi w drodze niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi, o której mowa powyżej.

Planowany termin wykonania prac: do 15 grudnia 2023 r.

Informacje dotyczące ilości urządzeń oraz miejsca ich stacjonowania, niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawne o klauzuli „ZASTRZEŻONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy wykonają ww. usługę, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których, Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny netto za wykonanie przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych dla danego zadania, zgodnie z otrzymaną specyfikacją.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostanie zawarta umowa.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

IV. Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy

 1. Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
 2. Przedsiębiorca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania usługi, tj.:
 • co najmniej jednym pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: EKSPLOATACJI dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w tym dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW,
 • co najmniej jednym pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pomiarów i kontroli urządzeń elektroenergetycznych.
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić Agencji na zrealizowaną usługę będącą przedmiotem zamówienia gwarancji na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy gwarancja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych w ramach świadczonych usług serwisowych jest dłuższa, wiążąca dla stron jest gwarancja producenta.
 2. Przedsiębiorca musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) i utrzymać ten stan zatrudnienia przez cały okres realizacji umowy osoby, które wykonywać będą prace serwisowe oraz związane z wytwarzaniem dokumentów niejawnych.

V. Inne postanowienia

 1. Ilość zespołów prądotwórczych oraz miejsce ich stacjonowania, które będą objęte usługą zostanie podana po wyrażeniu przez Przedsiębiorcę woli współpracy z RARS we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to łączna cena za wykonanie przeglądu zespołów prądotwórczych dla danego zadania (bez podatku VAT).
 3. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
 4. Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarzadzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy, że:
 • administratorem danych osobowych, w przypadku wyboru oferty, przetwarzanych w związku z postępowaniem w sprawie sprzedaży towarów jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel.: 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl;
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 36-09-237;
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
 1. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
 • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

VI. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 12.10.2023 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, email: sek_bz@rars.gov.pl oraz sek_brt@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2), wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Przedsiębiorcy Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załączniki w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, pod numerami telefonów 22 36 09 152, 882 430 406 lub mailowe pod adresem katarzyna.sokol-przestrzelska@rars.gov.pl

Załączniki

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (format Word, rozmiar 69 kB)

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (format Word, rozmiar 88 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (27.09.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.09.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.09.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza