Informacje dla przedsiębiorcy

13 czerwca 2023

Zadania przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia dokumentacji o klauzuli „zastrzeżone”

Przyznawanie uprawnień:

 1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.
 2. Dopuszczenie do pracy lub zlecenie prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" może nastąpić po:
  • pisemnym upoważnieniu wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli osoba
   ta nie posiada ważnego poświadczenia bezpieczeństwa;
  • odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 3. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych jednostką organizacyjną jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
 4. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych przedsiębiorcą jest przedsiębiorca (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) lub każda inna jednostka organizacyjna, niezależnie od formy własności, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzają realizować lub realizują związane z dostępem do informacji niejawnych umowy lub zadania wynikające z przepisów prawa.
 5. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 6. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych kierownikiem przedsiębiorcy jest członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo – akcyjnej – komplementariusze prowadzący sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba. Za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, syndyka, zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym. Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadza się w celu zapoznania się z:

 1. przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za jej naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych.
 2. zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka.
 3. sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

Jeżeli przedsiębiorca, ubiegający się o zawarcie umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujący takie umowy na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Wzory do pobrania:

Wzór wniosku o szkolenie (rozmiar: 37.08 kB)

Wzór pisma zastrzeżonego (rozmiar: 23.83 kB) 

Wzór załącznika zastrzeżonego (rozmiar: 21.96 kB)

Wzór dziennika ewidencji (rozmiar: 216.26 kB)

Wzór wykazu przesyłek nadanych (rozmiar: 51.05 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska, 13 czerwca 2023 11:16
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska, 13 czerwca 2023 11:16
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza