[Archiwum] Świadczenie usługi przechowywania węgla kamiennego

28 Nov 2023, 12:54

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku na sprzedaż i świadczenie usługi przechowywania węgla kamiennego.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i świadczenie usługi przechowywania węgla kamiennego o parametrach wskazanych w specyfikacji określonej poniżej w ilości nie mniejszej niż 500 000 ton.

Parametry węgla kamiennego

Parametry jakie powinien spełniać węgiel kamienny oferowany do sprzedaży:

 • minimalna wartość opałowa w stanie roboczym (Qir): 18-28 MJ/kg,
 • maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym (Ar): 5-25%,
 • minimalna zawartość części lotnych w stanie roboczym (Vr): 20-42%.
 • maksymalna wilgoć całkowita w stanie roboczym (W): 7-25%
 • maksymalna zawartość siarki w stanie roboczym (Str): 2,5%
 • zdolność spiekania (RI): do 40
 • wymiar ziarna: 0-200 mm

Usługa przechowywania powinna być świadczona na terenie kraju przez okres do 31 grudnia 2025 r. wraz z utrzymaniem odpowiedniego stanu ilościowego i jakościowego.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie m.in. do:

 • Dostawy węgla kamiennego o parametrach wskazanych powyżej;
 • Świadczenia kompleksowej usługi przechowania surowca w składzie węgla zwałowego ze zwałami odkrytymi zgodnie z polską normą PN-G-07010:1994 Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego – składowanie;
 • Utrzymywania nienaruszonego stanu ilościowego i jakościowego surowca w okresie obowiązywania umowy;
 • Zamiany całości lub części surowca na surowiec o odpowiedniej jakości, w przypadku stwierdzenia, że całość lub część surowca nie spełnia wymagań jakościowych określonych w umowie;
 • Pozostawania w stałej gotowości do wydania surowca na każde żądanie Agencji realizowanego w sposób ciągły obejmujący 24 godzinną dyspozycję w ciągu doby, w ilości nie mniejszej niż 2 000 Mg/dobę;
 • Poddania się w każdym czasie kontroli Prezesa Agencji i uczestniczenia w czynnościach kontrolnych, zgodnie z art. 48 ust. 1 Ustawy o rezerwach strategicznych.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

1. etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu oraz projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

2. etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów, w formie pisemnej lub przy użyciu komunikatorów na odległość oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.  

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 04.12.2023 r. do godziny 15:00 złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: sek_bz@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  00-844 Warszawa
  ul. Grzybowska 45
  tel. 22 36 09 391 lub pisząc maila na sek_bz@rars.gov.pl, podając w tytule „Sprzedaż węgla kamiennego”.

V. Inne postanowienia

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy, że:
  • administratorem danych osobowych, w przypadku wyboru oferty, przetwarzanych w związku z postępowaniem w sprawie sprzedaży towarów jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (dalej: Agencja) z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl,”;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl lub tel. 22 36-09-237;
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą przetwarzane będą, w przypadku wyboru oferty, w celu:
   1. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 26 października 2010 r; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   2. wywiązania się przez Agencję z obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym w zakresie rozliczeń i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   3. ochrony obiektu, w którym wykonywać będziecie Państwo czynności na podstawie umowy poprzez monitoring wizyjny, do czego Agencja jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Agencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   5. jak również mogą być przetwarzane w celu wywiązana się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane w Agencji do czasu realizacji umowy w całości, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, wyjąwszy przypadki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym przypadki udostępniania uprawnionym podmiotom lub organom publicznym na ich żądanie a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • osobom, których dane dotyczą przysługuje:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
   4. prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  • podanie Agencji danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w przypadku wyboru oferty, przygotowania, zawarcia i realizacji umowy;
  • dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Załącznik w formacie Word

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 89 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Justyna Gdańska (28.11.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (28.11.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (28.11.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza