[Archiwum] Świadczenie usługi przechowywania olejów i smarów lotniczych

11 Dec 2023, 14:56

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na świadczenie usługi przechowywania olejów i smarów lotniczych wraz z odpłatną usługą wymiany towarów.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przechowywania wraz z odpłatną wymianą olejów i smarów lotniczych, wyszczególnionych w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym”, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do :

 • przejęcia do przechowania towaru z miejsca jego dotychczasowego przechowywania (do dnia 31.01.2024 r.)
 • przechowywania towaru zgodnie z obowiązującymi normami i kartami charakterystyki towarów w składach podatkowych;
 • prowadzenia odpłatnej usługi wymiany towarów w celu zapewniania ich odpowiedniej jakości, z co najmniej 12 miesięcznym terminem przydatności do użycia;
 • utrzymania nienaruszalnego stanu ilościowego oraz jakościowego towaru w okresie obowiązywania umowy.

Za wykonaną usługę przechowywania olejów i smarów lotniczych Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł / 1 Mg za miesiąc kalendarzowy (bez VAT), obejmującej również koszt przejęcia przedmiotowego towaru ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Za wykonaną usługę wymiany olejów i smarów lotniczych Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki zł / 1 Mg wymienionego towaru (bez VAT). Terminy wymian zostaną podane w projekcie umowy, który zostanie udostępniony wraz z Warunkami Przetargu na I etapie postępowania przetargowego.

Informacje dotyczące ilości asortymentu niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów, w tym za pośrednictwem platformy MS Teams lub w formie korespondencyjnej oraz dokona wyboru oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie ceny za usługę przechowywania olejów i smarów lotniczych w zł / 1 Mg za miesiąc kalendarzowy (bez podatku VAT) oraz ceny za usługę wymiany towarów w zł / 1 Mg wymienionego towaru (bez podatku VAT).

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy przechowania. Termin realizacji umowy będzie wynosił nie więcej niż 4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 19.12.2023 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: sek_bz@rars.gov.pl oraz sek_brt@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 125 lub 22 36 09 144.

Załączniki w formacie PDF

Załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar 165.02 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (11.12.2023)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (11.12.2023)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.12.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza