[Archiwum] Wykonanie przeglądów okresowych cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym

19 Mar 2024, 11:48

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) na wykonanie przeglądów okresowych cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym w podziale na zadania:

Zadanie nr 1

Przegląd okresowy cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym w Składnicy RARS w woj. małopolskim;

Zadanie nr 2

Przegląd okresowy cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym w Składnicy RARS w woj. dolnośląskim.

Szczegółowy wykaz czynności obsługowych oraz specyfikacja cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym, określona została w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” dla zadania nr 1 i zadania nr 2, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zobowiązania oferenta

Oferent wyłoniony w niniejszym przetargu, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do:

 • wykonania przeglądu okresowego cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym, zgodnie ze szczegółowym wykazem czynności obsługowych określonych w załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę, dostarczone części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy gwarancja producenta części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych w ramach świadczonych usług serwisowych jest dłuższa, wiążąca dla stron jest gwarancja producenta,
 • przekazania Agencji przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy kopii swojej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł, rozszerzoną o odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym do naprawy, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze oraz powstałe po wydaniu powierzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi.

Termin

Termin wykonania usługi dla zadań 1 - 2: do 31.05.2024 r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane zadanie/zadania.

Informacje dotyczące ilości asortymentu niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów, formie pisemnej lub zdalnie oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny za wykonanie przeglądu cystern do przewozu wody pitnej na podwoziu jezdnym dla określonego zadania zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia (bez VAT).

Powyższe kryterium będzie również brane pod uwagę przy ocenie ofert.

III. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce Informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 26.03.2024 r. do g.12.00 złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: kancelaria@rars.gov.pl. wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia  o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
tel. 22 36 09 314 lub 22 36 09 392 lub pisząc maila na sek_bz@rars.gov.pl o tytule „Okresowe przeglądy cystern”.

V. Inne postanowienia

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

Załączniki w formacie Word

Zał. 1 - Załącznik nr 1 - Zgłoszenie (rozmia 96.5 kB)

Zał. 2 - Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO (rozmia 18.02 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (19.03.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (19.03.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (19.03.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza