Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

23 Feb 2021, 14:06

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:

  1. należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych;
  2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
  3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ja zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
  5. należy poinformować RARS o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie odnalazł informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, może złożyć wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych. Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje RARS, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek określane są odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane wnioskodawcy.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Dariusz Zawadka (20.02.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (21.02.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza