Podstawy prawne

10 lipca 2023

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych i jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podległą Prezesowi Rady Ministrów.

Realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

  • statucie - na podstawie Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (M. P. poz. 281)
  • ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294)
  • ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411)

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest następca prawnym Agencji Rezerw Materiałowych.

Oznacza to, że staje się odpowiednio stroną lub uczestnikiem:

  • umów i porozumień zawartych przez Agencję Rezerw Materiałowych z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
  • postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, których stroną była Agencja Rezerw Materiałowych;
  • na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych przechodzą prawa i obowiązki wynikające z decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.
Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Stworzony przez: Olga Czarkowska, 23 lutego 2021 00:00
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius, 13 sierpnia 2015 12:29
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska, 10 lipca 2023 16:01
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza