Oferta pracy nr RARS 25/Z/BL/04/21

11 maja 2021, 13:58

Dołącz do Składnicy RARS w Szepietowie jako:

Kierownik Zespołu Technicznego
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
23 maja 2021 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS
w Szepietowie

Czym będziesz się zajmować

  1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli oraz w pełnej sprawności technicznej, instalacji, urządzeń i wyposażenia technicznego.
  2. Przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków i budowli, maszyn, urządzeń technicznych i wyposażenia magazynowego oraz opracowywanie planów dotyczących potrzeb materiałowych i usług.
  3. Sporządzanie projektów planów; remontów i konserwacji budynków, budowli, maszyn i urządzeń, na roboty i zakupy inwestycyjne, planu zamówień publicznych.
  4. Nadzorowanie gospodarki energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz eksploatacji urządzeń i instalacji technicznych, jak również zapewnienie ciągłości prawidłowej bezawaryjnej i bezpiecznej ich pracy oraz odpowiadanie za całokształt spraw, w tym zakresie.
  5. Opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie danych niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówień realizowanych na potrzeby Składnicy Agencji.
  6. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
  7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
  8. Realizowanie określonych Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  9. Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Lokalnego Administratora systemów i sieci teleinformatycznych Składnicy.
  10. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. przez pracowników Składnicy.
  11. Prowadzenie analiz oraz monitorowanie wydatków ponoszonych przez Składnicę w związku z realizacją dostaw i usług.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obszarem techniczny oraz rok na stanowisku kierowniczym/ koordynującym.
  3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
  4. Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska i prawem budowlanym.
  6. Czynne prawo jazdy kat. B.
  7. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
  8. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
  9. Umiejętność kierowania zespołem.
  10. Zdolności organizacyjne.
  11. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
  12. Kreatywność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
  2. Co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
  3. Znajomość na poziomie podstawowym Kodeksu Pracy.
  4. Umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych.

Sprawdź co oferujemy

  1. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  2. Premie kwartalne do 10%.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
  5. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  6. Pomoc świąteczną.
  7. Zapomogi.
  8. Niskooprocentowane pożyczki.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 23 maja 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 25/Z/BL/04/21"

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

  1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
  5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (27.04.2021)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (27.04.2021)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (11.05.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza