Oferta pracy nr RARS 67/Z/BL/10/21

25 Oct 2021, 11:50

Dołącz do Składnicy w Komorowie jako:

Dowódca zmiany WSO

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
20 listopada 2021 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS w Komorowie

Czym będziesz się zajmować

  1. Zapewnienie ciągłości ochrony mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów poprzez ochronę fizyczną oraz kontrolę i dozór zabezpieczeń technicznych.
  2. Wydawanie z magazynu broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego oraz ewidencjonowanie tych czynności.
  3. Wykonywanie zadań ochrony zawartych w Planie Ochrony Składnicy i innych aktach prawnych związanych z ochroną obiektów, w tym m.in.:
   1. kontrolowanie ruchu pojazdów oraz ruchu osobowo-materiałowego na granicy terenu Składnicy,
   2. przyjmowanie i wydawanie kluczy do wybranych pomieszczeń magazynowych i biurowych,
   3. dokonywanie wpisów w dokumentacji ochronnej,
   4. nadzór nad realizacja czynności przez pracowników zajmujących się wykonywaniem serwisów i konserwacji zabezpieczeń technicznych,
   5. przeprowadzanie interwencji.
  4. Organizacja wykonania zadań przez podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony.
  5. Realizacja czynności związanych obsługą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZSZB).
  6. Współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisu i konserwacji zabezpieczeń technicznych i ZSZB.
  7. Wsparcie Szefa WSO w realizacji zadań obronnych, w tym związanych z planowaniem szczególnej ochrony obiektów, a także zadania obrony cywilnej według wytycznych terenowych organów właściwych w sprawach obrony cywilnej.
  8. Wsparcie Szefa WSO w opracowywaniu planów ochrony i innej dokumentacji ochronnej.
  9. Wykonywanie innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego Składnicy, zlecanych przez przełożonego.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów, bezpieczeństwem, obronnością lub zarzadzaniem kryzysowym.
  3. Dobra znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
  4. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
  5. Posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do używania broni obiektowej, min. wpis A (lub wpisy B i M w starej wersji legitymacji).
  6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
  7. Dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania Outlook, MS Office w tym w szczególności Word i Excel.
  8. Wymagane umiejętności:
   1. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
   2. umiejętność pracy w zespole,
   3. komunikatywność,
   4. dokładność, rzetelność,
   5. punktualność.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe
  2. Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  3. Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
  4. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu Kancelarii Tajnej lub Niejawnej.
  5. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
  6. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
  7. Zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania zespołem.
  8. Uprawnienia instruktora strzelectwa.
  9. Doświadczenie i uprawnienia związane z ratownictwem medycznym i pierwszą pomocą przedmedyczną.

Sprawdź co oferujemy

  1. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  2. Premia miesięczna uzależniona od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  4. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
   2. Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.
  4. Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 67/Z/BL/10/21"

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

   1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
   2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
   4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
   5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
   1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
   3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

   * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (01.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (04.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (25.10.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza