Oferta pracy nr RARS 68/Z/BL/10/21

07 Oct 2021, 14:07

Dołącz do Składnicy w Lisowicach jako:

Młodszy Magazynier

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
29 października 2021 r.
Miejsce pracy
Składnica RARS w Lisowicach

Czym będziesz się zajmować

  1. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrz magazynowy towarów.
  2. Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
  3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
  4. Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
  5. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
  6. Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG.
  7. Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie Składnicy.
  8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie zawodowe.
  2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
  3. Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
  4. Prawo jazdy kat. B.
  5. Ukończony kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
  6. Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJO.
  7. Wymagane umiejętności:
   1. umiejętność pracy w zespole,
   2. dokładność,
   3. rzetelność,
   4. punktualność.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie średnie.
  2. Doświadczenie zawodowego na podobnym stanowisku w zakresie obsługi magazynowej.
  3. Prawo jazdy kat. C.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
  3. Premia miesięczna uzależniona od wyników pracy.
  4. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   1. dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   2. dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 października 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 68/Z/BL/10/21"

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

   1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
   2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
   4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
   5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
   1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
   3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

   * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Aleksandra Kieszek (07.10.2021)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (07.10.2021)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (07.10.2021)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza