[Archiwum] Oferta pracy nr RARS 44/Z/BRT/05/23

16 maja 2023, 15:50

Dołącz do Biura Rezerw Technicznych i Specjalnych jako:

Starszy Specjalista

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Ważne do
30 maja 2023 r.
Miejsce pracy
Centrala RARS

Czym będziesz się zajmować

  1. Przygotowywanie wszelkich informacji, zestawień i analiz z zakresu działalności Biura.
  2. Przygotowywanie planów finansowych w ujęciu rzeczowym i finansowym.
  3. Monitorowanie realizacji planu finansowego Agencji w zakresie działalności Biura.
  4. Formułowanie wniosków i propozycji dotyczących realizacji planu finansowego Agencji w zakresie działalności Biura.
  5. Przygotowywanie zbiorczych zestawień w zakresie stanów ilościowo-wartościowych i obrotów towarowych rezerw technicznych i specjalnych.
  6. Analiza i weryfikacja danych w zakresie wartości zakupu, sprzedaży, kosztów utrzymywania rezerw technicznych i specjalnych z danymi księgowymi.
  7. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i sprawozdawczościz zakresu kontroli zarządczej.
  8. Przeprowadzenie analizy ryzyka w odniesieniu do poszczególnych celów i zadań realizowanych przez Biuro.
  9. Opracowywanie i aktualizacja kart procesów w zakresie procesów realizowanych przez Biuro.
  10. Analiza dokumentów systemowych oraz procesów realizowanychw Biurze, powiązań między procesami, koordynowanie zmian oraz podejmowanie działań w celu ich doskonalenia.
  11. Przygotowywanie informacji do planu szkoleń w zakresie szkoleniai doskonalenia zawodowego pracowników Biura oraz współpracaw zakresie merytorycznym przy organizowaniu narad szkoleniowychdotyczących doskonalenia procesów realizowanych w Biurze.
  12. Aktualizacja informacji umieszczanych w serwisie internetowymz zakresu ogólnych działań realizowanych przez Biuro.
  13. Współpraca z ministerstwami lub innymi instytucjami w zakresiedziałalności Biura.
  14. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania

  1. Wykształcenie wyższe.
  2. Minimum 2 lata stażu pracy / doświadczenia w obszarze administracji publicznej.
  3. Znajomość obsługi komputera na poziomie zaawansowanym w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point.
  4. Umiejętność sporządzania dokumentacji.
  5. Wykazujesz się:
   • dokładnością i skrupulatnością,
   • terminowością oraz rzetelnością,
   • umiejętnością analitycznego myślenia,
   • dużą samodzielnością w podejmowania decyzji, realizacji działań,
   • bardzo dobrymi zdolnościami organizacyjnymi oraz inicjatywą,
   • umiejętnością pracy w zespole i pod presją czasu,
   • komunikatywnością, asertywnością oraz dynamizmem w działaniu.
  6. Prawo jazdy kat. B.
  7. Gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych RARS na terenie całego kraju.
  8. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS, z szczególnym uwzględnieniem ustawy o rezerwach strategicznych.
  9. Znajomość pozostałych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane

  1. Wykształcenie wyższe z obszaru ekonomii.
  2. Doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii.
  3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań związanych z zakupem lub/i sprzedażą.
  4. Doświadczenie w zakresie opracowywania umów na zakup, sprzedaż i na gotowość do świadczenia usług.
  5. Znajomość obsługi oprogramowania SAP ERP.
  6. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  7. Umiejętność sporządzania pism urzędowych.
  8. Umiejętność pracy z dokumentacją niejawną.

Sprawdź co oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
  2. Premie miesięczne uzależnione od wyników pracy.
  3. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych RARS.
  4. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
  5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
  6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
   • dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników,
   • dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć?

  1. Życiorys (CV).
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.05.2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 44/Z/BRT/05/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ). 
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 8. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Karolina Sochańska-Domagała (16.05.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (16.05.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (16.05.2023)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza