[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku – przegląd okresowy silników zaburtowych

26 Mar 2024, 06:34

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów okresowych silników zaburtowych wg. specyfikacji zawartej w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym”, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Usługa zostanie wykonana w Składnicy RARS wskazanej przez Agencję.

Szczegółowy wykaz czynności obsługowych oraz specyfikacja silników zaburtowych, określona została w „Zgłoszeniu udziału w postępowaniu przetargowym” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferent wyłoniony w niniejszym przetargu, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do:

 • wykonania przeglądu okresowego silników zaburtowych, zgodnie ze szczegółowym wykazem czynności obsługowych określonych w załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • udzielenia gwarancji jakości na wykonaną usługę, dostarczone części zamienne oraz materiały eksploatacyjne na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy gwarancja producenta części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych w ramach świadczonych usług serwisowych jest dłuższa, wiążąca dla stron jest gwarancja producenta,
 • przekazania Agencji przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy kopii swojej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000 zł, rozszerzoną o odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym do naprawy, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze oraz powstałe po wydaniu powierzonego mienia, jeżeli
  są następstwem wadliwie wykonanej usługi.

Termin

Termin wykonania usługi: do 15.05.2024 r.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Informacje dotyczące ilości asortymentu niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

I. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy, spełniają wymagania formalne i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Tandem Zakupowy prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów, formie pisemnej lub zdalnie oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny za wykonanie przeglądu silników zaburtowych dla określonego zadania zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia (bez VAT).

Powyższe kryterium będzie również brane pod uwagę przy ocenie ofert.

II. Informacje niejawne

Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa RARS o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 107.

III. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 08.04.2024 r. do godz. 12.00 złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: kancelaria@rars.gov.pl. wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
 2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych.
 4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 269 lub 22 36 09 392 lub pisząc maila na sek_bz@rars.gov.pl o tytule „Okresowe przeglądy silników zaburtowych”.

IV. Inne postanowienia

 1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

Załączniki w formacie Word

Zał. 1 - Załącznik nr 1 – Zgłoszenie (rozmiar 90 kB)

Zał. 2 - Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO (rozmiar 17.93 kB)

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (25.03.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (26.03.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (26.03.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza