[Archiwum] System wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

29 Feb 2024, 07:47

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na dostawę i wdrożenie skalowalnego systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, zwanego dalej „systemem”.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i wdrożenie systemu, w podziale na zadania, wynikające z jego specyfiki:

Zadanie nr 1

Dostawa i wdrożenie kompletnych stacji pomiarowych GM, wchodzących w skład systemu, wg. specyfikacji zawartej w OPZ.

Zadanie nr 2

Dostawa i wdrożenie kompletnych stacji pomiarowych PMS, wchodzących w skład systemu, wg. specyfikacji zawartej w OPZ.

Poprzez wdrożenie stacji należy rozumieć konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych za pośrednictwem dostarczonego podstawowego oprogramowania komunikacyjnego w lokalizacji wskazanej przez Agencję.

Zadanie nr 3

Dostawa i wdrożenie systemu transmisji danych, składającego się z węzła łączności internetowej, serwera VPN, punktu dostępowego, oprogramowania sprzętowego węzła łączności internetowej, oprogramowania serwisu technicznego oraz oprogramowania użytkowego oraz dostawa i wdrożenie systemu weryfikacji danych, składającego się z serwera komunikacyjnego (maszyna fizyczna) oraz oprogramowania użytkowego.  Według specyfikacji zawartej w OPZ.

Poprzez wdrożenie systemu należy rozumieć konfigurację, uruchomienie, przeszkolenie z obsługi oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych za pośrednictwem dostarczonego oprogramowania użytkowego w lokalizacji wskazanej przez Agencję.

Dostawa do dowolnego miejsca wskazanego przez Agencję.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane zadanie/zadania. 

Informacje dotyczące ilości asortymentu niezbędne do przygotowania oferty stanowią informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Planowany termin dostawy poszczególnych elementów składowych systemu: do dnia 15.11.2024 r.

Elementy składowe systemu, będące przedmiotem niniejszego postępowania kupowane są z przeznaczeniem wprowadzenia ich do rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 294). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone są i utrzymywane na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z projektem umowy do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

  • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
  • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłata na konto Agencji wadium przetargowego w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu. Powołany w Agencji Tandem Zakupowy dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

III. Informacje niejawne

Planowane postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023 poz. 756) w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne, dotyczące asortymentu i ilości oraz miejsca dostawy (przechowywania) rezerwy, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Dlatego też, wymagane jest aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Oferenta (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Z informacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych można zapoznać się na stronie internetowej Agencji: www.bip.rars.gov.pl, w zakładce - Informacje niejawne.

IV. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

  1. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 04.03.2024 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres email: sek_bz@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia  o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
  2. Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
  3. W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych
  4. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej bip.rars.gov.pl w Aktualności / Ogłoszenia dotyczące rezerw technicznych - w treści niniejszego ogłoszenia.
  6. Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 212, 539 674 7259 lub pisząc maila na sek_bz@rars.gov.pl, pisząc w tytule „Dostawa i wdrożenie skalowalnego systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych”

V. Inne postanowienia

  1. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po uzyskaniu przez RARS potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczenia w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

Załączniki

api.odt 39.28 kB

kodowanie_synop.odt 25.87 kB

opz_middleware.odt 21.92 kB

opz_serwer_komunikacyjny.odt 20.43 kB

opz_stacji_gm.odt 37.25 kB

opz_stacji_pms.odt 58.3 kB

zalacznik_nr_5__zgloszenie_udzialu_w_postepowaniu_paa.docx 31.55 kB

Informacja o dokumencie Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Pujer (28.02.2024)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.02.2024)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.02.2024)
Podmiot udostępniający informację: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Język migowy Certyfikaty Logo BIP Elektroniczna Skrzynka Podawcza